M?sto Tova?ov
Naposledy aktualizováno: 16.6.2020

Vážení ?tená?i a návšt?vníci,
upozor?uji, že knihy a informace pro dosp?lé ?tená?e
jsou k dispozici na webu knihovny- www.knihovnatovacov.cz

Tento web je v?nován pouze d?tským ?tená?ům a mládeži.

*****************************************************

Oznámení:

Ve st?edu 17. ?ervna bude v knihovn? pro d?ti a mládež zav?eno (porada prof. pracovníků v olomoucké knihovn?).

*************************************************************** 

 

M?stská knihovna v Tova?ov? (odd?lení pro d?ti a mládež) oznamuje ?tená?ům, že ve st?edu 20. kv?tna bude již otev?eno. Půj?ovní doba zůstává nezm?n?ná, tzn. od 13 - 16 hod. P?i vstupu do knihovny je nutné dodržovat hygienická pravidla - rouška, použití desinfekce rukou a 2 m odestup od ostatních návšt?vníků.

 

 

OZN?MEN?:

M?stská knihovna v Tova?ov? oznamuje, že zůstává i nadále uzav?ena. Podle původního rozhodnutí vlády ?R m?ly být knihovny otev?eny až za?átkem m?síce ?ervna, dne 23. 4. 2020 však došlo k nep?edpokládané zm?n? termínu na 27. 4. 2020. Vzhledem k tomu, že v knihovn? v budov? M? v sou?asné dob? probíhají technické úpravy a oprava knihovnického systému, není možné zajistit b?žný provoz ani v knihovn? pro d?ti a mládež. Další informace o službách knihovny budou zve?ejn?ny na webových stránkách a vyv?šeny u vchodu do knihovny. Knihy z d?tské knihovny je možné vrátit b?hem kv?tna každé pond?lí a ?tvrtek v dob? od 8-11, 14-17 hod. do bývalé spo?itelny, kde budou uloženy do karantény a jejich obaly desinfikovány. Na základ? konkrétních požadavků a domluvy s pracovnicí knihovny  je možné zapůj?ení knih pro d?ti a mládež s vyzvednutím na výdejním míst? v chodb? knihovny pro dosp?lé ?tená?e.

 

 

OZN?MEN?:

M?stská knihovna v Tova?ov? oznamuje, že na základ? vyhlášení krizového stavu a karantény na celém území ?R je v knihovn? zav?eno. Bezpe?nostní opat?ení se týkají všech knihoven a platí až do odvolání.

Aktuální informace budou zve?ejn?ny na webech knihovny nebo webu M?stského ú?adu v Tova?ov?.

 

*************************************************************

 

 


************************************************************

V lednu se vybírají ?tená?ské poplatky na rok 2020.

Ro?ní poplatek pro d?ti a mládež do 15 let je 60 K? a je možné jej zaplatit i v knihovn? pro dosp?lé ?tená?e na nám?stí v půj?ovní dny - pond?lí a ?tvrtek od 8 - 12, 13 - 17 hod.
 
************************************************************

Informace pro žáky II. stupn? ZŠ a studenty SŠ - do knihovny byly zakoupeny další knihy z doporu?ené ?etby z ?eské i sv?tové literatury.   


************************************************************


 


************************************************************

V knihovn? jsou k dispozici nové knihy, mezi kterými jsou zajímavé encyklopedie, dobrodružné p?íb?hy, romány pro dívky, knížky s velkými písmeny pro za?ínající ?tená?e,
pohádkové ve?erní?ky a leporela pro nejmenší.

Služba pro žáky ZŠ:

Sháníte n?jakou knížku do školy nebo si chcete p?e?íst to, co vám doporu?il(a) kamarád nebo kamarádka? Pot?ebujete jen PC p?ipojený k internetu a zjistíte to, aniž byste museli p?ijít do knihovny. Na webu tova?ovské knihovny je on-line katalog, ve kterém jsou k nalezení všechny knížky této knihovny.

Jak to zjistíte?
* P?ipojte se k internetu a napište si webové stránky knihovny:

http://www.knihovnatovacov.cz/ ( webové stránky pro dosp?lé ?tená?e)

* Po jejich otev?ení si klikn?te pod modrým logem na malý obrázek  katalogu, který se zobrazí ve v?tší velikosti.
* Pokud znáte spisovatele a chcete zjistit jaké knížky jsou od n?j v knihovn?, tak napište jeho p?íjmení do kolonky "autor" a dejte "enter" nebo "hledej". Zobrazí se všechny jeho knížky, které jsou v tova?ovské knihovn?.
*Když vás zaujme n?která z nich, klikn?te na její název a objeví se informace o této knížce a zárove? zjistíte, jestli je momentáln? kniha v knihovn? nebo ji má n?kdo půj?enou.
* Pokud znáte název knihy a pot?ebujete zjistit, kdo ji napsal, tak  napište její název na ozna?ený ?ádek "název" a stejným postupem ("enter" nebo "hledej") se zobrazí autor knihy.
* Pokud neznáte ani spisovatele ani název a pot?ebujete zjistit n?jakou knížku nap?. o ekologii, biologii, p?írod? apd., napíšete konkrétní výraz toho, co hledáte, na ?ádek ozna?ený "klí?ové slovo" a op?t dáte "enter" nebo "hledej" a na PC se zobrazí všechny knihy, které jsou zam??eny na hledaný výraz.

V p?ípad?, že knihu pot?ebujete co nejd?ív (doporu?ená ?etba do školy), můžete si ji rezervovat na mailu: knihovna@tovacov.cz

Tento nebo podobný katalog se používá v každé knihovn? a pro ?tená?e je to velmi dobrý pomocník p?i vyhledávání knížek.

************************************************************