M?sto Tova?ov
Naposledy aktualizováno: 11.8.2020

Vítejte na stránkách Městské knihovny v Tovačově.

Tova�?ov je půvabné m�?ste�?ko na Hané, ležící nedaleko soutoku �?eky Moravy s Be�?vou a je obklopeno vodní plochou rybníků a jezer. Dominantou m�?sta je zámek s elegantní štíhlou v�?ží sv. Formosa "Spanilá", která nabízí návšt�?vníkům nezapomenutelný zážitek z výhledu do širokého okolí. Vchod v�?že je zdoben vzácným portálem pat�?ícím mezi první projevy renesance na našem území. Nemén�? zajímavá je zrekonstruovaná ran�?-barokní zámecká kaple s krásnou štukovou a obrazovou výzdobou dopln�?nou o unikátní a funk�?ní varhany. Interiér zámku dopl�?uje schodišt�? ve stylu víde�?ské opery a p�?ilehlé reprezentativní prostory se využívají zejména k významným kulturním a spole�?enským událostem.

S areálem zámku je neodmysliteln�? spojená procházka po "zámecké hrázi", kterou lemují staleté duby. Tyto stromy byly vysazovány již v 16. století, kdy zpev�?ovaly b�?ehy rybníka "Kole�?ko". Práv�? toto místo je vyhlášenou lokalitou pro p�?írodov�?dce, neboť p�?íznivé podmínky v návaznosti na staré dubové porosty umož�?ují existenci vzácných a ohrožených druhů motýlů, brouků a obojživelníků. Díky substrátu, vytvá�?ejícímu se pod t�?mito prastarými stromy, bylo evidováno na 260 druhů hub, z nichž se mnohé vyskytují nepravideln�? nebo velmi vzácn�?. Vodní hladiny a b�?ehové porosty rybníků nabízejí lákavou p�?ehlídku nejrůzn�?jšího ptactva, které zde sídlí nebo p�?ilétá za potravou. V tomto sm�?ru je Tova�?ovsko rájem ornitologů (viz. �?áste�?ná citace z publikace "Rybník Kole�?ko u Tova�?ova" kolektivu autorů J.Šírka, V.Štolfy a J.Pol�?áka). Podrobn�?jší informace nabízí nov�?jší titul "Ptactvo Tova�?ovska" autorů J. Šírka, �?. �?íhalíka a D. Boucného zabývající se popisem pta�?ích druhů vyskytujících se na tomto území .

Skašovská jezera zabírají nejv�?tší plochu a jsou využívána hlavn�? k t�?žb�? št�?rku, písku a také k dodávce pitné vody. Klidná zákoutí jsou vyhledávaná zejména rybá�?i.

Tova�?ov se stále �?ast�?ji stává cílem mnohých návšt�?vníků a turistů, kte�?í mohou krom�? zmín�?ných míst ješt�? navštívit nap�?. židovský h�?bitov s nejstaršími náhrobky z let 1614-1615, kostel sv. Václava nebo pomník v�?novaný památce prusko-rakouské bitvy v r. 1866.

Krom�? autobusového spojení z P�?erova, Krom�?�?íže, Kojetína, Prost�?jova �?i Olomouce lze využít i Moravskou cyklostezku s trasou z Krom�?�?íže na Chropyni - Zá�?í�?í - Lobodice - Tova�?ov -V�?rovany - Dub nad Moravou a dále sm�?rem na Olomouc.